Skip to content

Personuppgiftspoliy

Ekonomiexperten i Sverige AB (556898-3091)

Syfte

Denna personuppgiftspolicy beskriver hur företaget samlar in, använder, skyddar och delar personuppgifter i samband med våra redovisningstjänster. Vi följer gällande lagar och regler, inklusive EU:s dataskyddsförordning (GDPR), för att säkerställa en ansvarsfull hantering av personuppgifter.

Insamlade uppgifter

Vi samlar in följande typer av personuppgifter:

 1. Kontaktinformation: inklusive namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 2. Personnummer eller organisationsnummer: för identifiering och redovisningsändamål.
 3. Bankinformation: för att underlätta bokföring och redovisning.
 4. Annat relevant material: som kan vara nödvändigt för att utföra våra tjänster.

Användning av uppgifter

Vi använder personuppgifter för följande ändamål:

 1. Utföra redovisningstjänster: inklusive bokföring, lönehantering, skatteberäkningar och rapportering.
 2. Kommunikation: för att informera om viktig information och förfrågningar som rör våra tjänster.
 3. Uppfyllande av lagliga skyldigheter: för att följa lagar och regler som gäller vår verksamhet.
 4. Förbättring av tjänster: för att analysera och utveckla våra tjänster för att möta våra kunders behov.

Delning av uppgifter

Vi delar personuppgifter i följande fall och endast i de fall det är absolut nödvändigt:

 1. Affiliates och samarbetspartners: Vid behov för att utföra våra tjänster och då endast anonymiserade uppgifter. Det kan tex handla om statistik till myndigheter eller för att rapportera vår egen redovisning.
 2. Tredjepartsleverantörer: För att underlätta betalningar och andra tjänster som är kopplade till vårt uppdrag.
 3. Lagliga krav: Om så krävs för att uppfylla lagliga skyldigheter eller svar på rättsliga förfrågningar.

Exempel på delning kan vara när vi rapporterar uppgifter till skatteverket, loggar in på bank för kunds räkning och liknande scenarios.

Säkerhet och lagring

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust eller missbruk. Uppgifterna sparas endast så länge som nödvändigt för att uppfylla syftena som anges i denna policy eller enligt gällande lagar och regler.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära:

 1. Tillgång till dina uppgifter: För att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.
 2. Rättelse av felaktiga uppgifter: Om du anser att de uppgifter vi har är felaktiga eller ofullständiga.
 3. Radering av uppgifter: Under vissa omständigheter har du rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. Detta kan dock medföra att vi inte kan arbeta med er och/eller ert företag.
 4. Begränsning av behandling: Om du anser att uppgifterna vi har är felaktiga eller behandlas obehörigt.
 5. Överföring av uppgifter: Du har rätt att begära en kopia av dina uppgifter i ett av oss framtaget strukturerat format.

Det är vara omöjligt för oss att utföra vårt uppdrag om vi saknar uppgifter om dig. Vill du att vi raderar alla dina data kommer affärsrelationen med eventuella justeringar av pågående arbete avslutas först.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller vill utöva dina rättigheter enligt denna policy, vänligen kontakta oss via de uppgifter ni fick av oss när vi ingick samarbete.

Ändringar i policyn

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna personuppgiftspolicy vid behov. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats och träder i kraft omedelbart.

Datum för upprättande: 2021-10-23