Skip to content

Tillgångar

Tillgångar är ekonomiska resurser som ägs eller kontrolleras av ett företag eller en individ och som förväntas generera framtida ekonomiska fördelar. De utgör en central del av företagets ekonomiska ställning och kan vara både fysiska och immateriella. Fysiska tillgångar inkluderar exempelvis fastigheter, inventarier, lager och likvida medel. Dessa är konkreta objekt som företaget direkt kan använda eller sälja. Immateriella tillgångar å andra sidan representerar icke-fysiska tillgångar såsom varumärken, patent, mjukvaror och goodwill. Dessa har ofta ett långsiktigt värde och kan vara avgörande för företagets framgång på lång sikt. Tillgångar är en viktig komponent i balansräkningen och utgör tillsammans med skulder och eget kapital grunden för bokföring och ekonomisk rapportering. Att förvalta och optimera tillgångarna är avgörande för att säkerställa företagets lönsamhet och långsiktiga överlevnad.