Skip to content

Balansräkning

Balansräkningen är en av de viktigaste finansiella rapporterna inom företagsekonomi och redovisning. Den ger en översikt över företagets ekonomiska ställning vid en specifik tidpunkt, vanligtvis vid månadens, kvartalets eller årets slut. Namnet “balansräkning” härstammar från dess grundläggande princip: tillgångar på ena sidan av balansen måste vara lika med skulder och eget kapital på den andra sidan.

På den vänstra sidan av balansräkningen listas företagets tillgångar. Dessa kan delas in i två huvudkategorier: kortfristiga tillgångar (som förväntas omsättas inom ett år) och långfristiga tillgångar (som förväntas användas under en längre tid). Kortfristiga tillgångar inkluderar kassa, varulager och kundfordringar, medan långfristiga tillgångar kan vara exempelvis fastigheter, maskiner och immateriella tillgångar som patent eller varumärken.

På den högra sidan av balansräkningen finns skulder och eget kapital. Skulder inkluderar både kortfristiga och långfristiga skulder som företaget är skyldigt att betala tillbaka. Kortfristiga skulder kan vara leverantörsskulder och lån som förfaller inom ett år, medan långfristiga skulder kan vara exempelvis obligationslån eller långfristiga hyreskontrakt.

Eget kapital representerar ägarnas intresse i företaget och inkluderar insatt kapital och ackumulerade vinster eller förluster från företagets verksamhet över tid.

Balansräkningen ger en översiktlig bild av företagets finansiella ställning och används för att bedöma dess förmåga att täcka sina skulder, dess likviditet och dess långsiktiga stabilitet. Det är en viktig rapport för företagsledningen, investerare, kreditgivare och andra intressenter som vill förstå företagets ekonomiska hälsa.