Skip to content

Avtalsvillkor

Följande avtalsvillkor gäller för alla kunder. Senast uppdaterad 2023-12-28.

Avtalstid och uppsägning

Avtalet gäller tillsvidare, fr o m avtalets undertecknande till dess att någon av parterna säger upp det. Uppsägningstid: 0 månader. Uppsägning av avtal ska vara skriftlig. Sägs avtalet upp utgår ersättning för det arbete byrån har utfört samt för nedlagda kostnader för tiden fram till uppsägningen. Vi anser inte att det behövs några ”giltiga orsaker” till avtalets upphörande; varje part äger rätt att avgå avtalet utan plikt att ange skäl. Ett samarbete bygger på förtroende och affärsmanskap.

Ersättning

Grundinställning är att arbete sker på löpande räkning enligt vid varje tidpunkt gällande prislista. Se aktuell prislista. Prislistan uppdateras alltid vid ingången av varje kalenderår och justeras främst med hänsyn till inflation. Uppdateringar av hela eller delar av prislistan kan även ske annan tid. Fast pris avtalas om skriftligt i förväg och alltid efter en period av (inledande) löpande pris.

Fast pris

Vid fast pris har byrån därutöver rätt till ersättning för kostnader och utlägg som ansöknings- och registreringsavgifter, utlägg för resor, kost, logi, porto, bud, etc. Byrån har även rätt till ersättning gällande arbete som inte ryms inom det som det fasta priset avser. Tilläggsarbeten och övertidsarbete på grund av försenad eller ofullständig materielleverans från kunden, ej avtalade extraarbeten till följd av lagändringar eller liknande är aldrig inräknade i det fasta priset utan ska ersättas separat. Bägge parter har rätt att omförhandla fastpris efter tre månader. Förändras förutsättningarna för arbetet så ska revision av arvodet ske. Avtal för fast pris gäller ett år i taget. I alla fastprisavtal dokumenteras grundligt vad som ingår och vad som förväntas av respektive part.

Betalningsvillkor

Betalning görs mot faktura. Fakturering sker löpande. Betalning ska göras inom 15 dagar från fakturadatum. Vid för sen betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. Vid betalningspåminnelse utgår en avgift (60 kr).

Förvaring av bokföringsmaterial

Kund ansvarar själv för förvaring av sitt bokföringsmaterial. Byrån meddelar efter utförda tjänster en sista dag att hämta material, om inget annat avtalats. Efter detta datum debiteras pärmhyra enligt gällande prislista.

Byråns ansvar

Byrån ska utföra arbete med hänsyn till god redovisningssed och alla gällande lagar och regler. Det innebär bland annat att vi lägger stor vikt vid penningtvättslagen och lagen om finansiering av terrorism. Byrån ska i övrigt:

 • vid varje tidpunkt ha en giltig ansvarsförsäkring
 • genomföra uppdraget i enlighet med gällande lagar och regler
 • ställa sin kompetens och de avtalade tjänsterna till kundens förfogande i enlighet med de avtal som slutits mellan parterna
 • meddela kunden när och om fel upptäcks i räkenskapsmaterialet eller i andra uppgifter som har betydelse för kunden
 • svara på frågor från kund inom rimlig tid eller meddela när svar kan ges
 • ta ansvar för skador som orsakats kunden till följd av byråns brott mot avtalet, fel i den levererade tjänsten eller försummelse. Byrån kan inte göras skadeståndsskyldig för skador orsakade av att kunden lämnat ofullständiga eller felaktiga uppgifter eller anvisningar.

Arbete sker på av byråns vald plats vilket kan innebära andra platser än företagets primära kontor.

Kundens ansvar

Det är alltid företagaren själv som är ytterst ansvarig för sin verksamhet. Detta inkluderar enligt bokföringslagen även bokföringen i sig, den redovisning som baseras därpå samt rapporter och annat som inlämnas till myndigheter eller externa intressenter. Företagaren är ytterst ansvarig för att:

 • skatter och avgifter redovisas och betalas
 • företagets redovisning och de rapporter som baseras på företagets redovisning
 • de tillstånd mm som krävs för verksamheten
 • att räkenskapsmaterialet återspeglar den verkliga affärshändelsen samt för att materialet samlas in och bevaras
 • att de upplysningar och anvisningar som lämnas till byrån är korrekta och inte lagstridiga
 • att svara på de frågor och förtydliganden som byrån ställer utan större dröjsmål

Byrån utför ett relativt stort arbete med hänsyn till Penningtvättslagen (PTL) och kundkännedom (KYC). Med jämna mellanrum kommer byrån begära in kundkännedomsfrågor på samma sätt som banker och andra aktörer gör. Det åligger kunden att vid anmodan svara på dessa frågor.

Materialleveranser

De uppgifter och det material som byrån behöver för att fullgöra sitt uppdrag ska levereras till byrån i så god tid att byrån kan utföra sina tjänster på normal arbetstid och inom gällande tidsfrister. Om parterna inte avtalat annat ska kunden lämna material till byrån enligt följande:

 • underlag för den löpande bokföringen lämnas senast femton dagar efter utgången av den månad redovisningen gäller
 • underlag för löneadministration och löneberäkning lämnas minst tio (10) dagar före attest och löneutbetalningsdag. Underlag för arbetsgivardeklaration lämnas senast den 5:e månaden efter utbetalningen skett.
 • deklarations- och beskattningsmaterial lämnas tidigast 30 dagar mens senast 60 dagar efter beskattningsårets slut, eller enligt överenskommelse.
 • bokslutsmaterial lämnas tidigast 30 dagar och senast 60 dagar efter räkenskapsperiodens slut, eller enligt överenskommelse.

Vid försenad leverans kan inte byrån garantera att arbetet blir gjort i tid, samt äger rätt att höja debiteringen med 50% från ordinarie prislista. Upprepade förseningar kan vara grund för uppsägning av avtalet.

Kunden ska utföra sin del av arbetet i enlighet med rekommendationer, avtalsvillkor och byråns instruktioner. Det ska finnas dokumentation över alla affärshändelser och verifikationer. Upplysningar som kan påverka bokslut, årsredovisningar och taxering men som inte framgår av räkenskapsmaterialet ska snarast meddelas byrån. Bokför kunden själv ska detta ske enligt gälande lag och praxis.

Sekretess och elektronisk kommunikation

Part förbinder sig att inte avslöja information och kunskap om den andra parten, som parten har fått del av på grund av detta avtal. Avtal och andra dokument som upprättats mellan parterna är konfidentiella. Parterna ansvarar för att sekretesskyldighet även iakttas av personal och underleverantörer. Denna sekretesskyldighet fortsätter att gälla även efter att avtalet har upphört. Parterna accepterar elektronisk kommunikation dem emellan och de risker denna medför. Parterna ska använda rimliga metoder för virusskydd och sekretess.

Behandling av personuppgifter

Uppdragstagaren är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som denne behandlar vid den interna administrationen av antagande och hantering av kunder och uppdrag. Denna behandling ska ske i enlighet med gällande rätt och i enlighet med den personuppgiftspolicy som finns på uppdragstagarens hemsida. I samband med antagande och utförande av uppdraget och/eller för att lagra information hänförlig till uppdraget har uppdragstagaren rätt att använda sig av personuppgiftsbiträden (underleverantörer). Detta gäller under förutsättning att personuppgiftsbiträdet ger tillräckliga garantier för att behandlingen sker i enlighet med gällande rätt och att den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet upprättar ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Uppdragstagaren (firman) kommer även att behandla personuppgifter i samband med fullgörandet av uppdraget för uppdragsgivarens räkning. Parterna har kommit överens om att reglera denna behandling av personuppgifter i ett personuppgiftsbiträdesavtal. Uppdragsgivaren (kunden) ansvarar för att:

 • denne har rätt att överföra personuppgifter till uppdragstagaren
 • personuppgifterna behandlas i enlighet med gällande rätt
 • de registrerade har fått den information om personuppgiftsbehandlingen som den personuppgiftsansvarige enligt gällande rätt ska lämna vid insamlingen av personuppgifterna
 • de registrerade har informerats om sina rättigheter, såsom rätten till registerutdrag samt rätten att få sina personuppgifter raderade, rättade eller flyttade (dataportabilitet)
 • de registrerades rättigheter tillvaratas.

Ändringar och tillägg

Ändringar och tillägg till detta avtal ska meddelas i god tid samt vara skriftliga och kan kommuniceras via e-post eller brev.

Reklamationer

Vid reklamation ska byrån ges skälig tid att avhjälpa felet eller bristen. Kundens rätt till skadestånd eller skälig kompensation förverkas om reklamationen inte görs inom skälig tid.

Byråns rätt att omedelbart häva avtalet

Eftersom byrån inte tillämpar uppsägningstid har kund alltid rätt att avsluta samarbetet utan att ange orsak.

Kundens rätt att omedelbart häva avtalet

Eftersom byrån inte tillämpar uppsägningstid har kund alltid rätt att avsluta samarbetet utan att ange orsak.

Force majeure

Yttre händelser utanför parternas kontroll (t ex myndighetsåtgärder, krig, mobilisering, förstärkt försvarsberedskap, arbetsmarknadskonflikt, naturkatastrof) och som inte endast är av tillfällig natur och som förhindrar uppdragets genomförande berättigar vardera parten att helt inställa uppdraget utan rätt till skadestånd för den andra parten. Avtalspart ska genast meddela den andra parten när force majeure uppkommer och när den upphör.

Tvist

Tvist mellan parterna ska i första hand lösas genom förhandling och i andra hand av allmän domstol på den ort där byrån har sitt säte.

Överlåtelse

Parts rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal kan överlåtas endast om den andra parten ger sitt samtycke till överlåtelsen.